حراج!
31,500 تومان 31,350 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس الویه دلپذیر 680 گرمی

18,500 تومان 18,450 تومان
حراج!
حراج!
30,000 تومان 29,750 تومان
حراج!
35,000 تومان 34,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلپذیر 480 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس چیلی (تند) دلپذیر 450 گرمی

12,500 تومان 12,450 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس لیمو دلپذیر 450 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرمی

13,500 تومان 13,450 تومان