حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک 640 گرمی

12,900 تومان 12,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل مهرام 700 گرمی

16,700 تومان 16,600 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل یک و یک 700 گرمی

25,500 تومان 25,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

1,500 تومان 1,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 60 گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان 12,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان 16,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

آلبالوچه جنگلی 90 گرمی

4,500 تومان 4,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,900 تومان 15,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,900 تومان 13,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,980 تومان 6,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان 10,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
23,900 تومان 23,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,900 تومان 13,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,500 تومان 17,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,700 تومان 18,550 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,150 تومان 18,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان 9,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان 5,630 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,600 تومان 16,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان 4,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
21,500 تومان 21,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
20,400 تومان 19,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

5,950 تومان 5,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان 7,560 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 5,135 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
19,900 تومان 19,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
29,800 تومان 29,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,950 تومان 14,550 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

زیتون شور مجید 750 گرمی

13,000 تومان 12,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان 38,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
30,000 تومان 28,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,300 تومان 6,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
21,900 تومان 21,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر حبه مهرام 700 گرمی

17,000 تومان 16,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط مجید 670 گرمی

5,000 تومان 4,690 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری مجید 670 گرمی

4,950 تومان 4,683 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,950 تومان 6,480 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
26,000 تومان 25,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان 8,910 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,950 تومان 7,290 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر حبه مجید 670گرمی

13,300 تومان 12,820 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
22,500 تومان 22,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
22,900 تومان 22,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان 9,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی فلفل مجید 670گرمی

6,000 تومان 5,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,100 تومان 6,930 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان 15,110 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط آفاق 680گرمی

4,700 تومان 4,590 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

آلبالو ترش خشکپاک 180 گرمی

7,600 تومان 7,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,100 تومان 3,920 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,100 تومان 10,649 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیرگل 680گرمی اصالت

6,500 تومان 5,135 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
20,900 تومان 20,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 470 گرمی

4,000 تومان 3,850 تومان