حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل مهرام 700 گرمی

16,700 تومان 16,600 تومان
حراج!
19,500 تومان 19,400 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل یک و یک 700 گرمی

25,500 تومان 25,350 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو وکیوم جنگلی 50 گرمی

4,000 تومان 3,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!