21%-
2,700 تومان 2,133 تومان
21%-
2,700 تومان 2,130 تومان
21%-
1,500 تومان 1,185 تومان
21%-
1,500 تومان 1,185 تومان
21%-

ماکارونی و لازانیا

نودل گوشت هاتی کارا ۷۷گرمی

1,500 تومان 1,185 تومان
21%-
1,500 تومان 1,185 تومان
21%-

ماکارونی و لازانیا

نودل کاری هاتی کارا ۷۷گرمی

1,500 تومان 1,185 تومان
21%-
2,100 تومان 1,659 تومان