حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نان تست طلایی سه نان ۵۳۰ گرمی

6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کالباس قارچ و مرغ کاله سولیکو ۳۰۰ گرمی

14,200 تومان 14,000 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نان ساندویچ سه نان دو عددی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کالباس خشک %۶۰ گوشت نامی نو ۲۰۰ گرمی

10,000 تومان 9,800 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کالباس مرغ %۶۰ نامی نو ۲۰۰ گرمی

8,600 تومان 8,400 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

الویه کالباس نامی نو ۵۰۰ گرمی

12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

الویه کالباس نامی نو ۲۰۰ گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

الویه مرغ نامی نو ۵۰۰ گرمی

12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
25,500 تومان 24,500 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کاله برگر ۹۰% گوشت منجمد پمینا ۴۰۰ گرمی

33,000 تومان 32,550 تومان
حراج!
26,500 تومان 26,350 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

سمبوسه گوشت منجمد کاله پمینا ۴۵۰ گرمی

18,000 تومان 17,500 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

میگو سوخاری منجمد کاله پمینا ۳۰۰ گرمی

27,000 تومان 26,850 تومان
حراج!
حراج!
25,500 تومان 25,350 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

ناگت گوشت ۷۰% کاله پمینا ۳۰۰گرمی

13,500 تومان 13,250 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کباب کوبیده منجمد کاله پمینا ۴۷۰ گرمی

19,000 تومان 18,200 تومان