حراج!

حبوبات و غلات

پروتئین سویا سبحان 250 گرمی

106 تومانبازگشت نقدی
2,400 تومان 2,350 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

عدس ریز بسته بندی خورشید شهر 800 گرمی

666 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

عدس درشت خورشید شهر 800 گرمی

666 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

نخود خام بسته بندی خورشید شهر 800 گرمی

662 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,700 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لپه بسته بندی خورشید شهر 800 گرمی

736 تومانبازگشت نقدی
16,500 تومان 16,350 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

کنسرو مخلوط سبزیجات یک و یک 370 گرمی

585 تومانبازگشت نقدی
11,800 تومان 11,700 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

جو پرک بسته بندی خورشید شهر 450 گرمی

216 تومانبازگشت نقدی
4,900 تومان 4,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لوبیا قرمز بسته بندی خورشید شهر 800 گرمی

887 تومانبازگشت نقدی
19,800 تومان 19,700 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

کنسرو نخود سبز (فرنگی) اروم آدا 400 گرمی

443 تومانبازگشت نقدی
9,950 تومان 9,850 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

جو پوست کنده خورشید شهر 800 گرمی

304 تومانبازگشت نقدی
6,900 تومان 6,750 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

عدس فله ممتاز خورشید شهر بسته 800 گرمی

473 تومانبازگشت نقدی
11,000 تومان 10,500 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

عدس ممتاز استندآپ گلستان 900 گرمی

664 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,750 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لیمو عمانی خورشید شهر 120 گرمی

578 تومانبازگشت نقدی
13,000 تومان 12,850 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

ماش بسته بندی خورشید شهر 800 گرمی

1,060 تومانبازگشت نقدی
23,700 تومان 23,550 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لوبیا چیتی بسته بندی خورشید شهر 800 گرمی

1,062 تومانبازگشت نقدی
23,700 تومان 23,600 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

پروتئین سویا سبحان طلایی 250 گرمی

106 تومانبازگشت نقدی
2,400 تومان 2,350 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

پروتئین سویا بهپاک 250 گرمی

106 تومانبازگشت نقدی
2,400 تومان 2,350 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لوبیا قرمز ممتاز استندآپ گلستان 900 گرمی

801 تومانبازگشت نقدی
17,900 تومان 17,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

دانه های ذرت شیرین منجمد کاله پمینا 400 گرمی

585 تومانبازگشت نقدی
11,800 تومان 11,700 تومان
حراج!

ادویه جات و نمک

آرد برنج خالص تردک 250 گرمی

593 تومانبازگشت نقدی
11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

نخود ممتاز استندآپ گلستان 900 گرمی

754 تومانبازگشت نقدی
16,900 تومان 16,750 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لپه ممتاز استندآپ گلستان 900 گرمی

754 تومانبازگشت نقدی
16,900 تومان 16,750 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

جو نیمه آماده پرک هاتی کارا گلستان 200 گرمی

290 تومانبازگشت نقدی
5,900 تومان 5,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

بسته خلال بادام ممتاز ضامن 30 گرمی

540 تومانبازگشت نقدی
11,000 تومان 10,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

کنسرو سبزیجات مخلوط دلپذیر 420 گرمی

545 تومانبازگشت نقدی
11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!

ادویه جات و نمک

آرد نخودچی خالص تردک 200 گرمی

470 تومانبازگشت نقدی
9,490 تومان 9,390 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لوبیا چیتی ممتاز استندآپ گلستان 900 گرمی

1,071 تومانبازگشت نقدی
23,900 تومان 23,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

جو دوسر پرک هاتی کارا گلستان 500 گرمی

1,468 تومانبازگشت نقدی
29,500 تومان 29,350 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

بلغور جو ممتاز تردک 350 گرمی

288 تومانبازگشت نقدی
6,490 تومان 6,400 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

دال عدس خورشید شهر 800 گرمی

524 تومانبازگشت نقدی
11,800 تومان 11,650 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لوبیا قرمز فله ممتاز خورشید شهر بسته 800 گرمی

608 تومانبازگشت نقدی
15,000 تومان 13,500 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

نخود فله ممتاز خورشید شهر بسته 800 گرمی

423 تومانبازگشت نقدی
10,500 تومان 9,400 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

پروتئین سویا (بافت ریزدانه گرانولی) گلستان 250 گرمی

171 تومانبازگشت نقدی
3,900 تومان 3,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

بسته خلال پسته ممتاز ضامن 20 گرمی

1,143 تومانبازگشت نقدی
23,000 تومان 22,850 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

لپه فله ممتاز خورشید شهر بسته 800 گرمی

518 تومانبازگشت نقدی
12,000 تومان 11,500 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

آرد ذرت ترخینه 300 گرمی

323 تومانبازگشت نقدی
6,550 تومان 6,450 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

دال عدس ممتاز گلستان 900 گرمی

664 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,750 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

ماش بسته بندی ممتاز گلستان 900 گرمی

1,206 تومانبازگشت نقدی
26,900 تومان 26,800 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

گرانول پروتئین سویا گیاهی ساوین 200 گرمی

176 تومانبازگشت نقدی
3,950 تومان 3,900 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

عدس ممتاز یکدست فامیلا 700 گرمی

518 تومانبازگشت نقدی
11,600 تومان 11,500 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

جو دوسر پرک نیمه آماده هاتی کارا گلستان 450 گرمی

1,468 تومانبازگشت نقدی
29,500 تومان 29,350 تومان
حراج!

حبوبات و غلات

نخود درشت یکدست ممتاز کرمانشاه فامیلا 700 گرمی

576 تومانبازگشت نقدی
12,900 تومان 12,800 تومان