حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 200 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!
20,500 تومان 20,350 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,600 تومان 15,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 500 گرمی

12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
27,000 تومان 26,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
37,800 تومان 37,650 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,200 تومان 10,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,400 تومان 18,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,900 تومان 9,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
28,500 تومان 28,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
26,000 تومان 25,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

کوکتل مخصوص 55% صدک 500 گرمی

18,700 تومان 17,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
35,200 تومان 34,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,900 تومان 17,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,400 تومان 18,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
25,200 تومان 24,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

کوکتل پنیر 55% صدک 500 گرمی

20,800 تومان 19,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,100 تومان 15,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,500 تومان 17,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
25,500 تومان 24,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

ناگت مرغ صدک 500 گرمی

28,500 تومان 28,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

تاپ برگر 90% صدک 4 عددی

19,300 تومان 16,260 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان 10,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان 12,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

برگر زغالی 90% صدک 4 عددی

24,800 تومان 21,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

غذاهای آماده و نیمه آماده

شنیسل ران مرغ کاله پمینا 420گرمی

15,800 تومان 15,600 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,400 تومان 17,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
30,000 تومان 29,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
29,500 تومان 29,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
43,700 تومان 42,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,900 تومان 18,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

غذاهای آماده و نیمه آماده

نان نیمه آماده پیتزا دگا 4عددی

5,950 تومان 4,989 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

شنیتسل مرغ صدک 400 گرمی

15,000 تومان 13,670 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,300 تومان 8,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
49,200 تومان 48,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
53,100 تومان 48,785 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
47,000 تومان 44,785 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
20,200 تومان 19,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,990 تومان 5,895 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان 9,960 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,600 تومان 5,214 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد